Ballif & Golberg

Shisheido, Ginza « Ginza Tokyo »